Revised Plans for 2020 Gathering

The Bullars o' Buchan

It will come as no surprise that the extensive activity planned for Clan Hay's annual gathering in 2020 has been cancelled.

Regular visitors will recall that this was to focus on Visit Scotland's theme for 2020 of 'Coasts and Waterways.'  We were to stage four days of events in Cruden Bay on the Aberdeenshire coast, close by Clan Hay's historic seat at Slains Castle, including an exhibition, a ceilidh, a concert, a programme of talks and tours by bus and boat.  However, with continuing uncertainty over Coronavirus, and the consequent fact that overseas visitors are unlikely to travel to our shores this summer, these plans are on hold.

For now, there are no plans to cancel the Aboyne Highland Games or our annual lunch at Delgatie Castle, the Clan Hay Centre.  Although inevitably subject to confirmation, we intend to proceed with our hospitality tent at Aboyne on Saturday 1 August, and lunch at Delgatie the following day.  A warm welcome awaits all Hays at both.

The remains of 'New' Slains Castle on the Aberdeenshire coast

Our ambitious plans for 2020 have been postponed until 2021.  As previously reported, Visit Scotland generously awarded the Clan Hay Society the maximum grant of £5000 towards the cost of the activities planned this year, and they have kindly agreed we may postpone that programme for 12 months, with the same level of funding.

So with Visit Scotland's support, Clan Hay's annual gathering for 2021 will begin on Friday 6 August, when an exhibition will open in Cruden Bay Community Hall.  The exhibition will cover four principal themes: the history of the Hays of Erroll and their seat of Slains Castle; the Jacobites of the North East; castles of the North East; and smuggling on the Buchan coast.  Friday will also see the first of the daily tours on three of these: the Castles of the Coast, the Smugglers' Coast, and the Jacobite Coast.  Two of these tours will be by minibus, but the smugglers' tour will be by boat, enabling visitors to see the gorges and caverns used by our smuggling ancestors to beat the excise men.

New Slains Castle in its glory days, when it inspired Bram Stoker to write Dracula

Friday evening will see the first of three daily talks, on Slains and the Hays of Erroll, followed by a ceilidh and stovie supper in the community hall, which will bring visiting Hays together with the local community of Cruden Bay.  On Saturday 7 August, Clan Hay will host its usual hospitality tent at the Aboyne Highland Games, although the exhibition, bus and boat tours will continue.  Saturday evening's talk will be on the Jacobites of the North East.

Winter at Delgatie

On Sunday 8 August, the exhibition and tours will continue as usual whilst Hays attend the Clan Hay Society's annual lunch at Delgatie Castle.   Transport will be available, for those who wish it, to attend the Church of Scotland service in Cruden parish kirk, or alternatively the Scottish Episcopal Church service at St James the Less; both churches have strong connections with the Hays of Erroll.  Sunday afternoon will see guided tours of the old and new castles of Slains, before returning to Cruden Bay for a talk on the Smugglers of the Buchan Coast, followed by supper.

Monday 9 August will be the last day of the Gathering.  The exhibition, bus and boat trips will continue as normal before a farewell concert in the evening, showcasing a wide range of Scottish song, dance, music, poetry and story, emphasising especially that of the North East.

So early August 2021 will see a programme of events that will provide something for Hays of all tastes.  Keep an eye on this website for further articles that will elaborate on the various themes of next years gathering.

In the meantime, the Clan Hay Society and its office bearers send very best regards to Hays the world over, and hope that all are coping as best we may with the serious situation in which we now all find ourselves.

 

Herziene plannen voor Gathering 2020 – Gathering 2021

Het zal geen verrassing zijn dat de uitgebreide activiteiten die gepland waren voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Clan Hay in 2020 geannuleerd zijn.

Vaste bezoekers zullen zich herinneren dat het thema 'Kusten en waterwegen' van Visit Scotland voor 2020 centraal stond. We zouden vier dagen lang evenementen organiseren in Cruden Bay aan de kust van Aberdeenshire, vlakbij de historische zetel van Clan Hay in Slains Castle, met inbegrip van een tentoonstelling, een ceilidh, een concert, een programma van lezingen en rondleidingen per bus en boot. Met de voortdurende onzekerheid over het Coronavirus en het daaruit voortvloeiende feit dat het onwaarschijnlijk is dat overzeese bezoekers deze zomer naar onze kusten zullen reizen, staan deze plannen echter in de ijskast.

Voorlopig zijn er geen plannen om de Aboyne Highland Games of onze jaarlijkse lunch in Delgatie Castle, het Clan Hay Centre, te annuleren. Hoewel het onvermijdelijk is dat dit wordt bevestigd, zijn we van plan om op zaterdag 1 augustus verder te gaan met onze gastvrijheidstent in Aboyne, en de volgende dag te lunchen in Delgatie. Bij beiden wacht een warm welkom op alle Hays.

Onze ambitieuze plannen voor 2020 zijn uitgesteld tot 2021. Zoals eerder gemeld, heeft Visit Scotland de Clan Hay Society de maximale subsidie van £5000 toegekend voor de kosten van de voor dit jaar geplande activiteiten, en ze zijn zo vriendelijk geweest om akkoord te gaan met het uitstellen van dat programma voor 12 maanden, met hetzelfde niveau van financiering.

Dus met de steun van Visit Scotland zal de jaarlijkse bijeenkomst van de Clan Hay voor 2021 beginnen op vrijdag 6 augustus, wanneer een tentoonstelling wordt geopend in de Cruden Bay Community Hall. De tentoonstelling zal vier hoofdthema's behandelen: de geschiedenis van de Hays of Erroll en hun zetel van Slains Castle; de Jacobieten van het noordoosten; de kastelen van het noordoosten; en de smokkel aan de kust van Buchan. Vrijdag zal ook de eerste van de drie dagelijkse rondleidingen plaats vinden: de Kustkastelen, de Smokkelaarskust en de Jakobietkust. Twee van deze excursies zullen per minibus worden afgelegd, maar de smokkelaarsexcursies zullen per boot worden afgelegd, zodoende bezoekers de kloven en grotten kunnen zien die onze smokkelende voorouders gebruikten om de accijnsmannen te verslaan.

Vrijdagavond zal de eerste van drie dagelijkse gesprekken, over Slains en de Hays of Erroll, gevolgd door een ceilidh en “ stovie”(stoverij) avondmaal in de community hall, die de Hays zal samen brengen met de lokale gemeenschap van Cruden Bay. Op zaterdag 7 augustus zal Clan Hay zijn gebruikelijke gastvrijheidstent op de Aboyne Highland Games organiseren, terwijl de tentoonstelling, de bus- en bootexcursies doorgaan. Zaterdagavond wordt een lezing over de Jacobieten van het Noordoosten gehouden.

Op zondag 8 augustus gaan de tentoonstelling en de excursies gewoon door terwijl Hays de jaarlijkse lunch van de Clan Hay Society in Delgatie Castle bijwonen. Vervoer zal beschikbaar zijn, voor degenen die dat wensen, om de kerkdienst van de Church of Scotland in Cruden parochiekerk bij te wonen, of als alternatief de Schotse bisschoppelijke kerkdienst in St James the Less; beide kerken hebben sterke banden met de Hays of Erroll. Zondagmiddag worden er rondleidingen gegeven in de kastelen New and Old Slains, alvorens terug te keren naar Cruden Bay voor een lezing over de smokkelaars van de Buchan Coast, gevolgd door het avondeten.

Maandag 9 augustus is de laatste dag van de Gathering. De tentoonstelling, de bus- en bootexcursies gaan gewoon door voor een afscheidsconcert in de avond, met een breed scala aan Schotse zang, dans, muziek, poëzie en verhaal, met vooral de nadruk op het noordoosten.

Dus begin augustus 2021 zal er een programma van evenementen zijn dat voor alle mogelijke interesses van de Hays iets te bieden heeft. Hou deze website in de gaten voor verdere artikelen die ingaan op de verschillende thema's van de Gathering (bijeenkomst) van volgend jaar.

Intussen doen de Clan Hay Society en haar verantwoordelijken de groeten aan Hays over de hele wereld en hopen ze dat we allemaal zo goed mogelijk omgaan met de ernstige situatie waarin we ons nu bevinden.

Alan Hay
18 April 2020

 

Plans révisés pour le Gathering de 2020 – Gathering 2021

Il n'est pas surprenant que les vastes activités prévue pour le rassemblement annuel du Clan Hay en 2020 ont été annulées.

Les visiteurs réguliers se souviendront que ces activités devaient se concentrer sur le thème de la visite de l'Écosse en 2020, "Côtes et voies navigables". Nous devions organiser quatre jours d'événements à Cruden Bay, sur la côte de l'Aberdeenshire, à proximité du siège historique du clan Hay au château de Slains, comprenant une exposition, un ceilidh, un concert, un programme de conférences et des visites en bus et en bateau. Toutefois, en raison de l'incertitude persistante concernant le Coronavirus, et du fait que les visiteurs étrangers ne se rendront probablement pas sur nos côtes cet été, ces projets sont suspendus.

Pour l'instant, il n'est pas prévu d'annuler les Aboyne Highland Games ou notre déjeuner annuel au château Delgatie, le Clan Hay Centre. Bien que cela soit inévitablement sujet à confirmation, nous avons l'intention de poursuivre avec notre tente d'hospitalité à Aboyne le samedi 1er août, et notre déjeuner à Delgatie le lendemain. Un accueil chaleureux attend tous les Hays aux deux endroits.

Nos plans ambitieux pour 2020 ont été reportés à 2021. Comme indiqué précédemment, Visit Scotland a généreusement accordé à la Clan Hay Society la subvention maximale de 5 000 £ pour le coût des activités prévues cette année, et elle a aimablement accepté que nous puissions reporter ce programme de 12 mois, avec le même niveau de financement.

Ainsi, avec le soutien de Visit Scotland, le rassemblement annuel de Clan Hay pour 2021 commencera le vendredi 6 août, avec l'ouverture d'une exposition dans la salle communale de Cruden Bay. L'exposition portera sur quatre thèmes principaux : l'histoire des Contes d'Erroll et leur siège du château de Slains ; les Jacobites du nord-est ; les châteaux du nord-est ; et la contrebande sur la côte de Buchan. Le vendredi sera également consacré à la première des trois excursions quotidiennes : les châteaux de la côte, la côte des contrebandiers et la côte des Jacobites. Deux de ces excursions se feront en minibus, mais l’excursion des contrebandiers se fera par bateau, permettant aux visiteurs de voir les gorges et les cavernes utilisées par nos ancêtres contrebandiers pour battre les exciseuses.

Vendredi soir, la première des trois conférences quotidiennes, sur Slains et les Contes d'Erroll, sera suivie d'un ceilidh et d'un dîner de « stovie »(pot au feu) dans la salle communale, qui réunira les Hay en visite et la communauté locale de Cruden Bay. Le samedi 7 août, le Clan Hay vous accueillera dans sa tente habituelle d'hospitalité lors des Aboyne Highland Games, pendant que l'exposition et les excursions en bus et en bateau se poursuivent. Samedi soir, la conférence portera sur les Jacobites du Nord-Est.

Le dimanche 8 août, l'exposition et les tours se poursuivront comme d'habitude tandis que les Hay assisteront au déjeuner annuel de la Clan Hay Society au château Delgatie. Des moyens de transport seront disponibles, pour ceux qui le souhaitent, pour assister à l'office de l'Église d'Écosse à Cruden église paroissiale, ou bien à l'office de l'Église épiscopale écossaise à St James the Less ; les deux églises ont des liens étroits avec les Hays d’ Erroll. Le dimanche après-midi sera consacré à des visites guidées des anciens et nouveaux châteaux de Slains, avant de retourner à Cruden Bay pour une conférence sur les contrebandiers de la côte de Buchan, suivie d'un dîner.

Le lundi 9 août sera le dernier jour du « Gatering » (Rassemblement). L'exposition, les excursions en bus et en bateau se poursuivront comme d'habitude avant un concert d'adieu en soirée, qui présentera un large éventail de chants, de danses, de musiques, de poésies et d'histoires écossaises, en insistant particulièrement sur celles du Nord-Est.

Ainsi, début août 2021, un programme d'événements sera mis en place qui permettra d'offrir aux Hay de tous les goûts. Gardez un œil sur ce site pour d'autres articles qui développeront les différents thèmes du « Gaterhing » (rassemblement) de l'année prochaine.

En attendant, la Clan Hay Society et ses responsables envoient leurs meilleures salutations à tous les Hays du monde entier, et espèrent que tous font de leur mieux pour faire face à la grave situation dans laquelle nous nous trouvons tous actuellement.

Alan Hay
18 April 2020